wwwRyby_3x2

Tabela składek okręgowych (podana w PLN) na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Radomiu na 2009 rok

Lp

Nazwa składki

Skł. norm.

Skł. ulg. 50%

Skł. ulg. 75%

Skł. uczes.

Opis

1

Składka górska podstawowa pełna

160,00

110,00

85,00

25,00

Upoważnia do wędkowa-nia wszelkimi dozwolony-mi metodami na wodach nizinnych i górskich na terenie Okręgu

2

Składka górska podstawowa po uwzględnieniu ulg

100,00

50,00

25,00

 

Upoważnia do wędkowa-nia wszelkimi dozwolony-mi metodami na wodach nizinnych i górskich na terenie Okręgu z wyłączeniem wędkowa-nia na zbiorniku Domaniów i wędkowania ze środków pływających

3

Składka nizinna podstawowa pełna

155,00

115,00

95,00

20,00

Upoważnia do wędkowa-nia wszelkimi dozwolony-mi metodami na wodach nizinnych na terenie Okręgu

4

Składka nizinna podstawowa po uwzględnieniu ulg

80,00

40,00

20,00

 

Upoważnia do wędko-wania na wodach nizinnych na terenie Okręgu z wyłączeniem wędkowania na zbiorniku Domaniów , wędkowania ze środków pływających i wędkowania metodą spinningową

 

Osobami uprawnionymi do ulgowych składek okręgowych są osoby uprawnione do ulgowych składek członkowskich

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych składek i opłat

1. Zgodnie z pkt 4 Uchwały nr 103 Zarządu Głównego PZW z dnia 27 września 2008 roku ustala się następujące ulgi wynikające z :

- rezygnacji z wędkowania metodą spinningową - 15,00 zł
- rezygnacji z wędkowania ze środków pływających - 20,00 zł
- rezygnacji z wędkowania na zbiorniku Domaniów - 20,00 zł
- rezygnacji z wędkowania ze środków pływających na zbiorniku Domaniów - 40,00 zł

2. Dla wędkarzy rezygnujących z ulg po wniesieniu składki podstawowej istnieje możliwość wniesienia składek uzupełniających do składki pełnej w następujących wysokościach:

- Składka okręgowa uzupełniająca na wędkowanie metodą spinningową (S) - 15,00 zł
- Składka okręgowa uzupełniająca na wędkowanie ze środków pływających (ŁŁ) - 20,00 zł
- Składka okręgowa uzupełniająca na wędkowanie na zbiorniku Domaniów (D) - 20,00 zł
- Składka okręgowa uzupełniająca na wędkowanie ze środków pływających na zbiorniku Domaniów (ŁD) - 40,00 zł

3. Opłata za egzamin (zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) - 15,00 zł

4. Składka okresowa dla zrzeszonych w PZW ( w składce okresowej nie obowiązują żadne ulgi)

1 dzień (ważna od godz. 0,00 do godz.24,00) - 10,00 zł
7 dni (dni kolejno następujących po sobie) - 30,00 zł
14 dni (dni kolejno następujących po sobie) - 55,00 zł

Istnieje możliwość wniesienia składek okręgowych uzupełniających na wędkowanie ze środków pływających , metodą spinningową lub na wędkowanie na zbiorniku Domaniów w wys. jak w pkt. 2

6. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

7. Opłata jednodniowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców wynosi - 30,00 zł

Opłaty okresowe, jednodniowe uprawniające do wędkowania na wodach Okręgu można wnosić na rachunek bankowy Okręgu

Nr 38 1240 5703 1111 0000 4905 5674

8. Ulga w składce okręgowej podstawowej w wysokości 50% przysługuje:

- członkom odznaczonym srebrną i złota odznaką PZW
- młodzieży szkolnej, studentom i żołnierzom służby zasadniczej w wieku 16-26 lat
- mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia ( do 30 kwietnia 2009r.)
- kobietą po ukończeniu 60 roku życia ( do 30 kwietnia 2009r.)

9. Ulga w składce okręgowej podstawowej w wysokości 75% przysługuje:

- członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami

10. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2009 ROKU

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa
w złotych

1.

Składka członkowska

58,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%:
1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej
w wieku 16-26 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW,
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

29,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%:
1) członkowie uczestnicy do lat 16,
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

14,-

4.

Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW,
2) członka uczestnika PZW


25,-
12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1) Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji: 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
2) Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
3) Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2009 ROKU.

 

Na podstawie uchwały nr 104 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Z dnia 27 września 2008 r.

aktualizacja: 21 września 2010 godz.: 22:27.
wwwRyby_2x1
wwwRyby_1x1
wwwRyby_3x1
wwwRyby_4x1
wwwRyby_1x3

Składki

rybka

Składki

wedkarz
15
pesce027
wwwRyby_9x3
wwwRyby_9x1
Polski Związek Wędkarski