Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

Klauzula Informacyjna

dla pasażerów autobusów MPK w Radomiu Sp. z o.o.

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery zainstalowane w niniejszym autobusie, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Administrator), z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom.

Klauzula Informacyjna

dla interesantów MPK w Radomiu Sp. z o.o.

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom.

DANE KONTAKTOWE

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Izabelę Remjasz, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub telefonicznie pod nr: (48) 38 55 200.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
 1. Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonania umowy.
 2. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową/świadczonymi usługami. Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi.
 3. Archiwizowania dowodowego – prawnej potrzeby wykazania faktów. Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów.

Okres, przez który dane będą przechowywane

  1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy;
  2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane
w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych;
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.
    W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  4. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Skip to content