Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWY DLA KOLEJNYCH 9 ELEKTROBUSÓW!

Regulamin konkursu
na nazwy 9 autobusów elektrycznych,
które będą użytkowane przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od połowy 2021 roku
w ramach projektu
“Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”

§ 1

 1. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla 9 autobusów elektrycznych, które będą użytkowane przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od połowy 2021 roku,
  w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”.

2.  Nazwy, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane do identyfikacji ww. autobusów i umieszczane na autobusach, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp.,  takich jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez urząd Miejski w Radomiu, MZDiK w Radomiu oraz MPK w Radomiu Sp. z o.o.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

1.   Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

I etap     – przyjmowanie propozycji nazw przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

II etap    – zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatora,
20 spośród zgłoszonych propozycji nazw do finałowego, III etapu Konkursu.

III etap   – głosowanie internetowe na wybór nazw 9 autobusów elektrycznych, które użytkowane będą
przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od połowy 2021 roku.

 1. Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 7 do 11 września 2020 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mpk.radom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz Konkurs.
 2. Ogłoszenie 20 finałowych nazw, zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III etapu Konkursu, nastąpi 15 września 2020 r.
 3. Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 16 do 21 września 2020 r., do godz. 10.00, na stronie www.mpk.radom.pl.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano w dniu 22 września 2020 r., w ramach obchodów Dnia Bez Samochodu. 


§ 4

1.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone
w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.   Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., poz. 1000, z późn. zm.).

3.   Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika
wraz z nazwą miejscowości jego zamieszkania.

4.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 5

 1. Udział w Konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie na adres: konkurs@mpk.radom.pl, wiadomości e-mail zawierającej propozycje nazw autobusów elektrycznych, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu
  Sp. z o.o. od połowy 2021 roku, a także imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu uczestnika Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich, również pisemną zgodę na udział w Konkursie swoich rodziców lub opiekunów prawnych).
 2. Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, o tematyce nawiązującej do charakteru Konkursu.
 3. Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi
  oraz godzących w wizerunek organizatora Konkursu.
 4. Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.
 5. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.

§ 6

 1. 9 z 20 nazw, które w III etapie Konkursu uzyskają największą liczbę oddanych głosów, dedykowanych zostanie autobusom elektrycznym, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od połowy 2021 r.,
  w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”.
 2. Autorom 9 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora i partnerów Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie
  lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 7

1.   Administratorem danych osobowych, związanych z realizacją Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, w imieniu której działa Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub telefonicznie pod nr: 48/ 385 52 200.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3.   Przekazanie przez Uczestników danych osobowych MPK w Radomiu Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

§ 8

Regulamin Konkursu na opracowanie nazw 9 autobusów elektrycznych, które będą użytkowane przez MPK
w Radomiu sp. z o.o. od połowy 2021 r. w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”, dostępny jest na stronie internetowej organizatora Konkursu: www.mpk.radom.pl.

§ 9

1.   Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez organizatora 22 września 2020 r.

2.   Przystępując do Konkursu jego uczestnicy przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania przez organizatora Konkursu zaproponowanych nazw, w celach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
maj 29, 2024
15°C
bezchmurnie
Skip to content