Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWY PIERWSZYCH W RADOMIU 10-CIU AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH, KTÓRE UŻYTKOWANE BĘDĄ PRZEZ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSU

NA NAZWY PIERWSZYCH W RADOMIU 10-CIU AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH,
KTÓRE UŻYTKOWANE BĘDĄ PRZEZ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

§ 1

 1. Celem Konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla pierwszych w Radomiu 10-ciu autobusów elektrycznych, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.
 2. Nazwy, o których mowa w ust. 1 będą wykorzystywane do identyfikacji ww. autobusów
  i umieszczane na autobusach, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich, jak np.: plakaty, foldery, billboardy, roll up’y, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez urząd Miejski w Radomiu, MZDiK w Radomiu oraz MPK w Radomiu Sp. z o.o.

 

§ 2

Organizatorami Konkursu są: Urząd Miejski w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§ 3

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

I etap     – przyjmowanie propozycji nazw przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II etap    – zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatorów,
20 spośród zgłoszonych propozycji nazw, do finałowego, III etapu Konkursu.

 III etap –    głosowanie internetowe na wybór nazw 10-ciu autobusów elektrycznych, które  użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

 1. Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 16 września 2019 r. do 20 września 2019 r.,
  do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mpk.radom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz Konkurs.
 2. Ogłoszenie 20 finałowych nazw, zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III etapu Konkursu, nastąpi 22 września 2019 r. podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Bez Samochodu w Parku
  im. Jacka Malczewskiego na os. Obozisko.
 3. Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 23 września 2019 r. do 6 października 2019 r. na stronie www.mpk.radom.pl.

 

§ 4

1.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.   Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., poz. 1000, z późn. zm.).

3.   Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości zamieszkania.

4.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 5

 1. Udział w Konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie na adres: konkurs@mpk.radom.pl, wiadomości
  e-mail zawierającej propozycje nazw pierwszych w Radomiu 10-ciu autobusów elektrycznych,
  które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o., a także imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu uczestnika Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich, również pisemną zgodę na udział w Konkursie swoich rodziców lub opiekunów prawnych).
 2. Proponowane nazwy mogą być jedno lub dwu wyrazowe, o tematyce nawiązującej do charakteru Konkursu.
 3. Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi
  oraz godzących w wizerunek organizatorów Konkursu.
 4. Ilość nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.
 5. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.

 

§ 6

 1. 10 z 20 nazw, które w III etapie Konkursu uzyskają największą liczbę oddanych głosów, dedykowanych zostanie pierwszym w Radomiu autobusom elektrycznym, które użytkowane będą przez MPK
  w Radomiu Sp. z o.o.
 2. Autorom 10 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie
  lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 7

1.   Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest MPK w Radomiu Sp. z o.o.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3.   Przekazanie przez Uczestników danych osobowych MPK w Radomiu Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

 

§ 8

Regulamin Konkursu na opracowanie nazw pierwszych w Radomiu autobusów elektrycznych,
które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. dostępny jest na stronach internetowych organizatorów Konkursu: www.mpk.radom.plwww.radom.pl oraz www.mzdik.radom.pl.

 

§ 9

1.   Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez organizatorów Konkursu do dnia 10 października 2019 r.

2.   Przystępując do Konkursu jego uczestnicy przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania przez organizatorów Konkursu zaproponowanych nazw, w celach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
maj 29, 2024
15°C
bezchmurnie
Skip to content