Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

„Rozwój elektromobilności w transporcie zbiorowym Miasta Radomia, poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą”

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny (Faza I)

                      

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr:                2214/2021/Wn07/OA-TP-FN/D z dnia 30 grudnia 2021 r.

Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki nr:            2213/2021/Wn07/OA-TP-FN/P z dnia 30 grudnia 2021 r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze Radomia oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko. Nowe autobusy zastąpią najstarszy i najbardziej wyeksploatowany tabor autobusowy. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu zbiorowego, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Radomia.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

W ramach przedsięwzięcia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, planuje zakup 6 autobusów elektrycznych o długości 18 m (przegubowych) do obsługi linii nr 7 wraz z niezbędną infrastrukturą ładującą, w skład której wchodzą 3 dwuwyjściowe mobilne ładowarki zajezdniowe o mocy 2 x 40 kW oraz stacja szybkiego ładowania pantografowego o mocy 400 kW, która wybudowana zostanie na terenie pętli autobusowej przy ul. Królowej Jadwigi.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU:

1) oznaczenie efektu rzeczowego:

Liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 150 kW –  1 szt.

Liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 22 kW do mniej niż 50 kW –  6 szt.

Liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 – BEV (Battery Electric Vehilcle) (szt.) – 6 szt.

Liczba przeszkolonych osób – 39 os.

2) data osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.09.2023 r.

3) data oddania do użytku/odbioru:      01.10.2023 r.

EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU:

1) oznaczenie efektu ekologicznego:

Zmniejszenie emisji CO2: 373,878 Mg/rok

Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,303 Mg/rok

Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,05082 Mg/rok

2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2024 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z NFOŚIGW:

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:                              24 354 000,00 PLN

Kwota dotacji:                                                                                                  12 622 500,00 PLN

Kwota pożyczki:                                                                                                7 177 500,00 PLN

Skip to content