Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

Umowa na zakup elektryków podpisana!

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU – ROZPOCZĘCIE OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU

W dniu 28.02.2022 r., Centrum Unijnych Projektów Transportowych zweryfikowało i zatwierdziło wniosek o płatność końcową dla projektu MPK w Radomiu Sp. z o.o. pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” (nr POIS.06.01.00-00-0057/19).
Tym samym zakończyła się trwająca 3,5 roku realizacja Projektu i rozpoczął się 5-letni okres trwałości Projektu, czyli czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty Projektu.

…………………

KOLEJNE ELEKTRYCZNE SOLARISY JUŻ WE FLOCIE MPK!!!

Od dziś we flocie radomskiego MPK znajduje się już 19 autobusów elektrycznych!!!

Przed rokiem na trasę linii 1 oraz linii 12 wyjechała pierwsza 10-tka „elektryków”. Kolejnych 9 Solarisów Urbino 12 electric wraz z 5 ładowarkami mobilnymi, stacją ładowania pantografowego oraz pojazdem technicznym, przekazanych zostało dziś przez wykonawcę kontraktu, firmę Solaris Bus & Coach, wieńcząc „unijny” projekt pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”.
Wartość kontraktu wyniosła 28 438 830 zł brutto (23 121 000 zł netto), z czego blisko 85% kosztów kwalifikowanych – 19 160 700 zł, MPK pozyskało z unijnej dotacji w konkursie zorganizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W piątkowej uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezydent Radomia Radosław Witkowski, Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik, Dyrektor firmy Solaris Bus & Coach Krzysztof Musiał oraz pracownicy i władze MPK z Prezesem Zarządu Krzysztofem Zalibowskim na czele.

Wszyscy podkreślali właściwość obranego przez władze Miasta oraz gminnej Spółki kierunku wymiany taboru wyłącznie na autobusy ekologiczne: zero- i niskoemisyjne. Nowe autobusy są niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację, monitoring i ładowarki USB oraz kasowniki z wyświetlaczem, przystosowane do płatności zbliżeniowych. Od najbliższego poniedziałku obsługiwać będą linię nr 3, biegnącą między Michałowem, a Idalinem.

W wyniku konkursu z udziałem internautów, nowe autobusy uzyskały imiona: ANTYSMOG ANTONI, BRYCZKA ELEKTRYCZKA, EKOBUSIO, EKO JULIA, ELEKTRA, ELEKTROPODWÓZKA, KASPEREK, MKNĄCY BEZGAZ, PANTOGRAFEK. To nie koniec zmian taborowych w MPK. W listopadzie br. planowany jest odbiór 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, klasy mega 18 m, zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), które pozyskane zostaną w drodze leasingu operacyjnego od konsorcjum firm: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz PKO Leasing S.A.
Pozyskanie kolejnych 5 sztuk przegubowych „gazowców” planowane jest również w roku 2022. Realizując proekologiczną politykę transportową władz miasta, radomskie MPK, jako Spółka gminna, złożyło w styczniu br. wnioski na dotację (25 245 000 zł) i pożyczkę (7 755 000 zł) dla projektu „elektryfikacji” linii nr 7, pn. „Rozwój elektromobilności w transporcie zbiorowym Miasta Radomia, poprzez zakup 11 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą”, w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” (Faza I), organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt zakłada zakup 11 szt. elektrycznych autobusów przegubowych, 5 szt. ładowarek zajezdniowych oraz budowę 2 stacji ładowania pantografowego w obrębie pętli przy ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Sycyńskiej.

Środki, o które zabiega MPK stanowią ok. 80 % kosztów kwalifikowanych planowanego zakupu. Tym samym Radom znalazł się wśród zaledwie 33 miast, których wnioski zostały złożone w naborze, do czasu wyczerpania alokacji wynoszącej 1,3 mld zł. Wnioski MPK przeszły pozytywnie ocenę formalną. Obecnie trwa etap oceny merytorycznej. Decyzja odnośnie przyznania środków powinna zapaść w II połowie br. Jeśli będzie pozytywna, już wkrótce radomskie MPK posiadać będzie ponad połowę swej floty w wydaniu zero- i niskoemisyjnym, tj. 30 autobusów o napędzie elektrycznym i 47 zasilanych CNG, co uplasuje gminną Spółkę w ścisłej czołówce krajowych przewoźników pod względem posiadanego taboru ekologicznego.

 

 

…………………

ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RADOMIU POPRZEZ ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

(AKTUALIZACJA DANYCH O PROJEKCIE)

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego w Radomiu oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Cele rzeczowe projektu:

Zakup 9 szt. autobusów elektrycznych wraz z dwuwyjściowymi stacjami mobilnymi ładowania zajezdniowego (5 szt.);
Zakup pojazdu technicznego z ładowarką mobilną;
Budowa stacji szybkiego ładowania pantografowego wraz z zasileniem energetycznym.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie i wdrożonych do eksploatacji 9 szt. autobusów elektrycznych 12 m, o łącznej pojemności 675 osób.

Nowe autobusy zastąpią najstarszy i najbardziej wyeksploatowany tabor autobusowy. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Radomia, a zwłaszcza w ścisłym centrum miasta oraz na obszarach na których znajdują się obiekty zabytkowe. Do pozostałych celów projektu należą: dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców oraz taboru do wymogów krajowych i unijnych norm środowiskowych i technicznych, ochrona środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu; poprawa komfortu podroży użytkowników; zmniejszenie awaryjności taboru oraz kosztów eksploatacji, spełnienie przez MPK wymogów Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (…).

Nowoczesne autobusy, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedosłyszących i niedowidzących, wpłyną na wzrost dostępności i komfortu podróży wykonywanych publicznymi środkami transportu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacji publicznej oraz pośrednio na zwiększenie wykorzystania tej formy mobilności w podróżach wewnątrz miasta.

Wartość całkowita projektu (wydatki rzeczywiście ponoszone): 28 532 682,25 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 19 160 700,00 PLN

………………

Umowa na dostawę 9 autobusów elektrycznych z ładowarkami oraz pojazdu technicznego podpisana!

Podpisana dziś na terenie zajezdni „Żakowice” umowa pomiędzy MPK w Radomiu Sp. z o.o., a Solaris Bus & Coach S.A. zakłada, że w ciągu 12 miesięcy do Radomia przyjedzie 9 elektrobusów, pojazd techniczny do ich obsługi oraz powstaną stacje do wolnego i szybkiego ładowania „elektryków”. Kontrakt realizowany będzie w ramach projektu pn.: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” (POIS.06.01.00-00-0057/19). Wynagrodzenie Wykonawcy kontraktu wyniesie 28.438.830 zł brutto (23.121.000 zł netto). Blisko 85% kosztów kwalifikowanych – 19.160.700 zł, MPK pokryje z unijnej dotacji, uzyskanej dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego w konkursie organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dziewięć Solarisów Urbino 12 electric obsługiwać będzie linię nr 3, biegnącą z Idalina na Michałów, gdzie w obrębie pętli przy ul. Królowej Jadwigi zlokalizowana zostanie stacja szybkiego ładowania pantografowego. Autobusy będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację, monitoring i ładowarki USB oraz kasowniki z wyświetlaczem, przystosowane do płatności zbliżeniowych. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in.: Prezydent Radomia Radosław Witkowski, Zastępca Prezydenta Jerzy Zawodnik, Dyrektor firmy Solaris Bus & Coach Krzysztof Musiał oraz pracownicy i władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, z Prezesem Zarządu Krzysztofem Zalibowskim na czele.

W okazjonalnych wypowiedziach podkreślano komunikacyjny rozwój miasta, zorientowany na ekologię i komfort pasażerów oraz wiodącą rolę w tym procesie MPK, jako głównego radomskiego przewoźnika, który za rok, posiadał będzie blisko połowę taboru w wydaniu zero – i niskoemisyjnym (CNG), stając się jednym z krajowych liderów w dziedzinie proekologicznej komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że od 2 lipca MPK użytkuje już pierwszych 10 elektrycznych Solarisów, które otrzymało od Gminy Miasta Radomia, a które w dużym stopniu sfinansowane zostały również ze środków UE.

Radom, 15 lipca 2020 r.

………………

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Firma Solaris Bus & Coach S.A. dostarczy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu 9 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI z pięcioma ładowarkami mobilnymi oraz pojazd techniczny z ładowarką mobilną, a także zbuduje stację szybkiego ładowania pantografowego. Oferta Solarisa była jedyną złożoną      w rozstrzygniętym dziś przez MPK przetargu. Opiewa na kwotę 23.121.000 zł netto (28.438.830 zł brutto). Blisko 85% tej kwoty – 19.160.700 zł, MPK pokryje z unijnej dotacji, przyznanej w ramach projektu pn.: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” (POIS.06.01.00-00-0057/19). Zgodnie z założeniami przetargu, zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą,    a to wydarzenie planowane jest na najbliższą środę, 15 lipca. Dziewięć Solarisów Urbino 12 electric obsługiwać będzie linię nr 3, biegnącą z Idalina na Michałów, gdzie       w obrębie pętli przy ul. Królowej Jadwigi zlokalizowana zostanie stacja szybkiego ładowania pantografowego. W ubiegłym tygodniu na radomskie ulice wyjechało pierwszych 10 autobusów elektrycznych tej samej marki, które MPK otrzymało od Gminy Miasta Radomia, a które w dużym stopniu sfinansowane zostały również ze środków UE.

………………

PRZETARG NA ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ OGŁOSZONY!

We czwartek, 23 kwietnia  MPK w Radomiu Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na dostawę 9 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych 12 m z pięcioma ładowarkami mobilnymi oraz pojazdu technicznego z ładowarką mobilną, a także budowę stacji szybkiego ładowania pantografowego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0057/19-00 Projektu pn.: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą’’.

Szczegóły przetargu dostępne są na stronie www.mpk.radom.pl.

………………

UMOWA NA DOFINANSOWANIE „ELEKTRYKÓW” PODPISANA!!!

We czwartek, 30 stycznia, w Ministerstwie Infrastruktury została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”, który realizowany będzie ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Przedmiotem projektu jest:

 • zakup 9 szt. nowych autobusów elektrycznych klasy maxi, o długości 12 m wraz
  z 5 dwuwyjściowymi stacjami mobilnymi ładowania zajezdniowego,
 • budowa (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) stacji szybkiego ładowania pantografowego
  wraz z zasileniem energetycznym, zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi (pętla końcowa
  na Os. Michałów),
 • zakup nowego pojazdu technicznego o napędzie konwencjonalnym (Euro 6) wyposażonego
  w mobilną stację ładowania autobusów,
 • nadzór inwestorski,
 • promocja projektu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej (PFU) oraz dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie 9 zakupionych autobusów będzie wykorzystywanych do obsługi linii nr 3, która zostanie całkowicie zelektryfikowana. Zastąpią one najstarsze autobusy spalinowe MPK z rocznika 2002.

Szacowany koszt całkowity projektu – 27 809 070 zł

Przyznane dofinansowanie UE – 19 160 700 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny MPK –  8 648 370 zł (w tym VAT – 5 200 070 zł), pokryty zostanie przez MPK z kredytu bankowego.

Przetargi na poszczególne elementy projektu Spółka zamierza ogłosić w I kw. 2020 r.

Dostawa autobusów planowana jest na koniec II kw. 2021 r.

Ze strony MPK w Radomiu Sp. z o.o. umowę podpisali: Prezes Zarządu – Krzysztof Zalibowski
oraz Członek Zarządu – Robert Dasiewicz. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak, który będąc jeszcze Zastępcą Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, od samego początku aktywnie wspierał przygotowywanie projektu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu znalazło się w gronie 13-tu beneficjentów konkursu zorganizowanego przez CUPT, którego zadaniem było finansowe wsparcie rozwoju publicznego transportu w miastach.

 

 

…………..

ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RADOMIU POPRZEZ ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego w Radomiu oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Cele rzeczowe projektu:

 1. Zakup 9 szt. autobusów elektrycznych wraz z dwuwyjściowymi stacjami mobilnymi ładowania zajezdniowego (5 szt.);
 2. Zakup pojazdu technicznego z ładowarką mobilną;
 3. Budowa stacji szybkiego ładowania pantografowego wraz z zasileniem energetycznym.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie i wdrożonych do eksploatacji 9 szt. autobusów elektrycznych
12 m, o łącznej pojemności 675 osób.

Nowe autobusy zastąpią najstarszy i najbardziej wyeksploatowany tabor autobusowy. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Radomia, a zwłaszcza w ścisłym centrum miasta oraz na obszarach na których znajdują się obiekty zabytkowe. Do pozostałych celów projektu należą: dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców oraz taboru do wymogów krajowych i unijnych norm środowiskowych i technicznych, ochrona środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu; poprawa komfortu podroży użytkowników; zmniejszenie awaryjności taboru oraz kosztów eksploatacji, spełnienie przez MPK wymogów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (…).

Nowoczesne autobusy, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedosłyszących
i niedowidzących, wpłyną na wzrost dostępności i komfortu podróży wykonywanych publicznymi środkami transportu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacji publicznej oraz pośrednio na zwiększenie wykorzystania tej formy mobilności w podróżach wewnątrz miasta.

Wartość całkowita projektu: 27 809 070,00 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 19 160 700,00 PLN

Sygnalizowanie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Skip to content